Analysis of the operation of the rainwater retention system at the P+R facility in Warsaw

Main Article Content

P. Falacinski
L. Szarek


Keywords : retention, design rainfall, hydraulic analysis, rainwater management
Abstract

Analysis of the operation of the rain-water retention system at the P+R facility in Warsaw. Slowdown of the outfl ow and partial management of rainwater is an issue necessary to relieve the sewage system and improve the ground water conditions. One possible solution to this problem is the im-plementation of retention reservoirs that col-lect rainwater (driving rain) and gradually discharge it to the sewage system or natural receiver. The article presents an analysis of the operation of a retention reservoir, the purpose of which is to collect and manage rainwater from a multi-level Park & Ride facility.


 

Article Details

How to Cite
Falacinski, P., & Szarek, L. (2019). Analysis of the operation of the rainwater retention system at the P+R facility in Warsaw. Scientific Review Engineering and Environmental Studies (SREES), 28(3), 455–464. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2019.28.3.42
References

Błaszczyk, W. (1954). Spływy deszczowe w sieci kanalizacyjnej (Wytyczne do normatywu). Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9, 262-271.

Bogdanowicz, E. i Stachý, J. (1998). Maksymalne opady deszczu w Polsce: charakterystyki projektowe. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Bzymek, B. i Jarosińska, E. (2012). Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych [The effect of surface seal catchment on the size of storm water runoff]. Czasopismo Techniczne, Środowisko, 109 (1-Ś), 41-57.

DIN 1986-100. Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056 [Systemy odwodnień dla budynków i gruntów. Część 100: Przepisy związane z DIN EN 752 i DIN EN 12056].

Karczmarczyk, A. i Mosiej, J. (2011). Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych na terenach o zwartej i rozproszonej zabudowie. W Ekoinnowacje na Mazowszu. Poradnik transferu technologii w ochronie środowiska. Priorytety WFOŚiGW. Podręcznik internetowy. Cz. 2. Gospodarka wodna. Wyd. 2. Warszawa: CTTiRP Politechniki Warszawskiej.

Kotowski, A. (2015). Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów: sieci kanalizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Kowalczyk, P. (2017). Planowanie przestrzenne a powodzie miejskie. Przegląd Budowlany, 88(9), 25-29.

PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-3:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia.

PN-EN 752:2017-06. Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie systemem kanalizacyjnym.

Suligowski, R. (2004). Struktura czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Polsce. Próba regionalizacji. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 12.

Szymalski, W. (2016). Warszawa najbardziej zagrożonym potopem miastem w Polsce. Pobrano z lokalizacji: http://adaptcity. pl/warszawa-najbardziej-zagrozonym-potopem-miastem-polsce/

Zimmer, J. (2015). Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej.

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles