The thermomodernization of a single family house located in the Świętokrzyskie Mountains - a case study

Main Article Content

U. Pawlak
M. Pawlak


Keywords : thermomodernization, demand indicator for non-renewable primary energy, EP, renewable energy, heat transfer coefficient
Abstract

The paper presents the energy performance of a single-family house located in Domaszowice, the Kielce poviat. The analyzed object has been put into use in 2010 year. Due to the devices using non-renewable energy sources, installed in the building for the needs of hot tap water and central heating, for servicing, which human presence is necessary, two thermomodernizations were performed. The purpose of the calculations was to indicate the financial benefi ts, i.e. to reduce the costs of maintaining the home and to provide its residents with proper comfort of use of the building, bearing in mind also the health aspect. Changes have been proposed to reduce the demand for non-renewable primary energy of EP using renewable energy sources. As a result, the energy-efficient building that meets WT 2017 was obtained. The Certo 2015 program was used in the analysis.

Article Details

How to Cite
Pawlak, U., & Pawlak, M. (2019). The thermomodernization of a single family house located in the Świętokrzyskie Mountains - a case study. Scientific Review Engineering and Environmental Studies (SREES), 28(3), 394–404. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2019.28.3.37
References

Cichosz, A. (2015). 10 faktów o czystości powietrza na Dolnym Sląsku [Ten facts on air quality in Lower Silesia]. Retrieved from: https://www.wroclaw.pl/10-faktow-o-czystosci-powietrza-na-dolnym-slasku

Directive 2002/91/WE of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings. OJ L 1/65 of 04.01.2003.

EKO-BLOG.pl (2019). Dlaczego warto budować dom w standardzie WT 2021. PowerPoint presentation. Retrieved from https://www. slideshare.net/eko-blog/dlaczego-warto-budowac-dom-w-standardzie-wt-2021

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii [Announcement of the Minister of Infrastructure and Development of 17 July 2015 regarding the publication of a uniform text of the Regulation of the Minister of Infrastructure on the technical conditions which should be met by buildings and their location. Annex 2. Thermal insulation requirements and other requirements related to energy saving. Journal of Laws 2015, item 1422].

Pawlak, M., Radomski, G. & Kapłon, A. (2015) Experimental verification of DC/DC Boost converter calculation model considering conduction losses. Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), 1-6. DOI: 10.1109/WZEE.2015.7394020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U. 2017, poz. 22 [Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 20 December 2016 amending the regulation on the methodology of determining the energy performance of a building or part of a building and energy performance certificates. Journal of Laws 2017, item 22].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 [Regulation of the Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on technical conditions to be met by buildings and their location. Journal of Laws 2002 No 75, item 690].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Dz.U. 2008 Nr 17, poz. 104 [Regulation of the Minister of Infrastructure of 21 January 2008 on conducting training and exam for persons applying for the right to draw up energy performance certificates for a building, flat and building part constituting an independent technical and utilitarian whole. Journal of Laws 2008 No. 17, item 104].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238 [Regulation of the Minister of Infrastructure of 6 November 2008 amending the regulation on technical conditions that should be met by buildings and their location. Journal of Laws 2008 No. 201, item 1238].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1239 [Regulation of the Minister of Infrastructure of 6 November 2008 amending the ordinance on the detailed scope and form of a construction project. Journal of Laws 2008 No. 201, item 1239].

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2009 Nr 161, poz. 1279 [Act of 27 August 2009 amending the act – Construction law and the act on real estate management. Journal of Laws 2009 No 161, item 1279].

Żurawski, J. (2013). Efektywność energetyczna w budownictwie [Energy efficiency in construction]. Retrieved from http://www.lex-bud.com.pl/pdfpliki/efektywnoscenergia.pdf

Statistics

Downloads

Download data is not yet available.
Recommend Articles